Právní důsledky

OBRANA A PRÁVO

Dosud jsme se naučili bránit například proti úchopům obejmutí škrcení kopům úderům útoku zbraní apod.. Na závěr si ještě uvedeme některé zásadní body právní stránky sebeobrany. Na nejdůležitější otázky jsme se zeptali člověka nanejvýš povolaného - (v době rozhovoru) státního zástupce krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Miroslava Antla.

Jak je v současné době vykládána adekvátnost nutné obrany?

Obecně platí, že nutná obrana postihuje útočníka. Tedy toho, kdo nebezpečí úmyslně vyvolal. Nutná obrana vychází ze základní zásady, že riziko vyvolané útokem by měl nést útočník a nikoliv obránce. Já říkám, že každý útočník nese riziko jakéhokoliv následku a měl by být srozuměn s ohledem na razantnost svého útoku, že obrana může být razantnější. To znamená, že chce-li útočník způsobit lehkou újmu na zdraví může sám utrpět těžkou újmu, chce-li útočit se zbraní a způsobit těžkou újmu na zdraví může počítat s tím, že může být i usmrcen.

Nutná obrana totiž:

  1. Směřuje k nutnému odražení útoku přímo hrozícího nebo trvajícího
  2. Nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku

Podle současného výkladu znamená zcela zjevně, že obrana může být daleko Razantnější, než je útok sám. Z tohoto pohledu jsou chvaty uvedené v předchozích kapitolách zcela jednoznačně přípustné.

Co si obránce může dovolit proti útoku znehybněním?

V případě, že útočník napadeného znehybní (např. obejmutí), je možné provézt rozražení útokem například úderem hlavou do obličejové části lebky útočníka. Zde můžeme uvažovat že v takovém případě zpravidla dochází k přeražení nosní kosti a tedy k lehké újmě na zdraví - i v tomto případě jde o stejně intenzivní násilí, jaké hrozilo obránci v případě jeho znehybnění. V případě znehybnění totiž může útočník pokračovat v ještě razantnějším útoku nebo dokonce použít zbraň či přivolat dalšího útočníka.

Může být technika člověka cvičeného v bojových sportech brána jako útok zbraní?

U toho, kdo dělá kvalifikovaně nutnou obranu, jsou útočné (nikoliv odrážecí) techniky především malíkovou hranou nebo kopem brány jako útok se zbraní. Nezáleží při tom na výši technického stupně - tedy barvě pásku. Takže opačně : Je-li útočník například karatista, může obránce na obranu proti jeho kopům použít zbraně- tedy například tyče nebo židle.

Co vše je při napadení považováno za zbraň?

Zbraní je jakýkoliv předmět kterým lze učinit útok proti tělu důraznějším. Například prázdná plastiková láhev není zbraň. Naplní-li se, stává se zbraní. Předmět musí být pevný. Častými zbraněmi se stávají například židle, půllitry či popelníky. Pokud útočník tímto předmětem míří na důležité orgány lidského (těla jako je například hlava nebo krk), je to právně kvalifikováno jako pokus o těžkou újmu na zdraví s trestní sazbou 2 až 8 let a z toho lze odvíjet nutnou obranu. Ta může být v takovémto případě vedená natolik razantně, že může útočníkovi způsobit těžkou újmu na zdraví a podle povahy i s trvalými následky.

Pokud soupeři například vypadne zbraň, ale já se bojím že protivník bude v útoku pokračovat, mohu obránce zneškodnit?

Samozřejmě. Vždycky. A to nejen v případě útoku zbraní. Tady bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc. Protože jde o útok, jsem přesvědčen, že jde z jeho strany o trestný čin. Z hlediska trestního řádu mám po znehybnění útočníka jako občan právo podle paragrafu 76 odstavec 2 zadržet podezřelého a předat ho policii (Přesné znění : Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útoku nebo k zajištění důkazů). Pokud útočníka znehybníme, je nejlépe zavolat na pomoc dalšího člověka. Můžu ho také spoutat nebo zneškodnit paralyzérem ať už sprejovým nebo elektrickým. Pokud občan zadrží podezřelého při trestném činu nebo bezprostředně po něm, musí ho hned předat orgánům činným v trestním řízení nejlépe policistům. Nemůže si ho sám někam zavřít a vyslýchat.

Co je to nová nutná obrana?

Obrana nutná trvá po dobu po kterou trvá útok. Pokud útok pokračuje, jde ze strany obránce o novou nutnou obranu. Obránce může vycházet z toho, že předchozí obrana byla nedostatečná a k nové nutné obraně tak může použít razantnější způsob.

Za jakých podmínek mohu či musím vstoupit do střetu jiných lidí?

Každý, kdo vstupuje do konfliktu na obranu napadené osoby sám jedná v nutné obraně. Jakoby přebírá nutnou obranu od napadené osoby. Povinností každého občana je pomoci ohroženému, pokud to neznamená nebezpečí pro vlastní zdraví či život nebo zdraví či život osob blízkých. Pozor na případ, kdy jde o vzájemnou roztržku dvou osob. V takovém případě většinou nejde jednoznačně určit kdo je útočník a kdo napadený. Do takovéhoto konfliktu raději nevstupujeme do té doby, dokud by jeden ze dvojice výrazně neprohrával a nebylo by ohroženo jeho zdraví.

Je verbální útok signálem k obraně?

V zásadě ne. Verbální útok je pouze signalizací že může k útoku dojít. V Případě že útočník drží nůž a vyhrožuje zabitím, nemá obránce právo razantněji zasáhnout pokud nedojde k útočnému pohybu. Může mu samozřejmě nůž vykopnout. Kop však musí směřovat do ruky se zbraní a ne například do krku. Jakmile však útočník jde se zbraní příliš blízko nebo s ní dělá nebezpečné pohyby, dopouští se trestného činu nebezpečného vyhrožování až přípravy vraždy či pokusu o vraždu a podle toho může být zvolena nutná obrana.

Co je považováno za pocit vlastního nebezpečí?

Pokud obránce volil velmi nebezpečný způsob obrany, musí umět zdůvodnit, proč tak učinil. Obránce mohl mít pocit zvýšeného ohrožení, neboť útok byl opakovaný stupňovaný nebo směřoval na důležité orgány lidského těla. Obránci v takovém případě také pomůže když dokáže, že mu už před tím útočník vyhrožoval. Proto doporučuji předat jakékoliv výhružné dopisy na policii, kde jsou zaevidovány. Do budoucnosti je to pro případ obrany zásadní obhajoba.

Na závěr bych chtěl podotknout: Vzhledem k tomu, že v případě napadení není čas na rozmyšlení, je vždy lepší se razantně bránit a riskovat, že budu podezřelý nebo trestně stíhaný, než abych byl potom někde v krematoriu a moje rodina se marně domáhala nějaké náhrady za pohřebné.